Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
SÄRKIJÄRVEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT1 §


Yhdistyksen nimi on Särkijärven yhdistys ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki2 §


Yhdistyksen tarkoitus on Tampereen Särkijärven vesien ja ympäristön suojelu, yhteenkuuluvaisuuden tunteen sekä viihtyvyyden ja erityisesti vapaa-ajan toimintamuotojen edistäminen ja ylläpitäminen. Näihin päämääriin yhdistys pyrkii järjestämällä esitelmä-, juhla- ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia ja julkaisu- ja tiedotustoiminnan avulla sekä antamalla lausuntoja3 §


Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä sellaiset henkilöt ja yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät, kunnes jäsen eroaa tai hänet erotetaan yhdistyksestä.4 §


Yhdistyksen hallituksen toimikausi on 1.9. - 30.8 ja yhdistyksen tilikausi käsittää ajan 1.6. - 31.5. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.
Tarkoitustensa toteuttamiseksi on yhdistys oikeutettu hankkimaan, omistamaan ja pitämään hallussaan rahavaroja sekä kiinteätä ja irtainta omaisuutta kuin myös ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi kartuttaa varojansa myös toimeenpanemalla erilaisia esitelmä-, juhla- ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten tarpeellisen luvan.6 §


Jäsenen katsotaan kuuluvan yhdistykseen niin kauan, kunnes hän kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ilmoittaa eroavansa yhdistyksen jäsenyydestä.
7 §


Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän toimii sen tarkoitusperiä vastaan, ei noudata yhdistyksen sääntöjä eikä yhdistyksen kokouksessa tehtyjä , kaikkia jäseniä velvoittavia, päätöksiä tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta vuodelta, vaikka niitä on häneltä peritty. Jäsenen erottaminen on hallituksen asia. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen ( 30 ) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti vedota yhdistyksen kokoukseen jättämällä vetoamiskirjeensä mainitussa ajassa hallitukselle.8 §


Yhdistys kokoontuu vuosikokouksen lisäksi hallituksen kutsusta tarpeen tullen tai milloin vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen jäsenmäärästä sitä kirjallisesti vaatii.9 §


Yhdistys kutsutaan koolle kirjeellä, joka toimitetaan jäsenen viimeksi antamaan osoitteeseen. Kokouskutsu on toimitettava vähintään kaksi ( 2 ) viikkoa ennen kokousta.10 §


Jos päätöstä tehtäessä on äänestettävä, tulee kokouksen päätökseksi se mielipide, jota läsnäolevien jäsenten enemmistö kannattaa. Jokaisella läsnäolevalla jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Vaalit on suoritettava suljetuilla lipuilla, jos läsnäoleva jäsen sitä vaatii.11 §


Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä heinä- elokuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat.


  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat

  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

  4. Esitetään yhdistyksen tili ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

  5. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksun suuruus

  6. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi

  7. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Jäsenen vuosikokoukselle käsiteltävät asiat tulee jättää hallitukselle kesäkuun loppuun mennessä


12 §


Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksessa seuraavaksi toimintakaudeksi valittava hallitus, johon kuuluvat seitsemän ( 7 ) yhdeksi kaudeksi valittua jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessa varapuheenjohtaja ja vähintään kolme ( 3 ) jäsentä on saapuvilla. Vuosikokouksessa voidaan valita myös muita toimikuntia ja toimihenkilöitä.13 §


Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai hallituksen määräämät toimihenkilöt siinä järjestyksessä kuin hallitus määrää.14 §


Yhdistyksen sääntöihin tehtävistä muutoksista päätetään yhdistyksen kokouksessa ja kokouskutsussa on tämä mainittava. Muutos katsotaan hyväksytyksi vain siinä tapauksessa, että sitä ehdotusta kannattaa vähintään ¾ saapuvilla olevista yhdistyksen jäsenistä.15§


Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja katsotaan se hyväksytyksi vain siinä tapauksessa, että ehdotusta kannattaa vähintään ¾ saapuvilla olevista yhdistyksen jäsenistä. Jos yhdistyksen purkautuminen tulee vuosikokouksessa käsiteltäväksi on siitä kokouskutsussa erikseen mainittava16 §


Jos yhdistys päätetään purkaa, käytetään sen varat ja omaisuus kokouksen päättämällä tavalla Särkijärven hyväksi17 §


Yhdistyksen toiminnassa on muuten noudatettava voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä

hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 25.7.2004

©2019 Särkijärven yhdistys ry - suntuubi.com